JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D., LL.M.

advokát
odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Poskytuji komplexní právní služby se specializací zejména na trestní, správní a mediální právo. Ve své advokátní praxi přistupuji ke každému klientovi individuálně a prosazuji jeho práva a oprávněné zájmy. Současně působím i v akademické sféře, což mi umožňuje propojení teoretické roviny s aplikační praxí.

O mně

Martin Adamec

advokát
odborný asistent na katedře správního práva a správní
vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Právnické vzdělání

2023 | Právnická fakulta Univerzity Karlovy | LL.M.

2021 | Právnická fakulta Univerzity Karlovy | Ph.D.

2016 | Právnická fakulta Univerzity Karlovy | JUDr.

2015 | Právnická fakulta Univerzity Karlovy | Mgr.

Ostatní vzdělání

2018 | Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy | Mgr.

2014 | Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze | Ing.

Pracovní zkušenosti

od r. 2019 | Advokát

od r. 2019 | Právnická fakulta Univerzity Karlovy | Odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy

                                                                                                   (2019 – 2021 asistent, od r. 2021 odborný asistent)

2019 | HIGH Production s.r.o. | Odborný poradce pro oblast mediální komunikace

2015 – 2018 | Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o. | Advokátní koncipient

2015 | Česká televize | Právní specialista obchodního úseku

Jazykové znalosti

Angličtina

Němčina

Publikace

Jsem autorem řady odborných textů, v nichž se zpravidla zaměřuji na témata z oborů trestního a správního práva a mediálních studií. Rovněž pravidelně vystupuji na odborných konferencích, kongresech a seminářích.

ADAMEC, Martin. Přečin výtržnictví a digitální média z hlediska teorie a praxe. In: TIBITANZLOVÁ, Alena a kol. Trestní právo a moderní technologie. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2023, s. 7-31. ISBN 978-80-7251-551-6.

ADAMEC, Martin. Procesní (ne)použitelnost úředních záznamů o podání vysvětlení a právo na obhajobu. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, s. 369-382. ISBN 978-80-7502-444-2.

ADAMEC, Martin. Ochrana proti nečinnosti správního orgánu. In: ADAMEC, Martin, ADAMUSOVÁ, Zuzana, BALOUNOVÁ, Jana a kol. Soudní řád správní: Kritická analýza. Praha: Auditorium, 2019, s. 63-83. ISBN 978-80-87284-79-7.

ADAMEC, Martin. Zásada dvojinstančnosti v řízení před správními orgány. In: RAJCHL, Jiří (ed.). Správní řád: 10 let v akci. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, s. 176-184. ISBN 978-80-87975-57-2.

ADAMEC, Martin. Stížnost ve věcech výkonu státní služby a ve věcech služebního poměru. In: PICHRT, Jan, KOPECKÝ, Martin, MORÁVEK, Jakub (eds.). Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 191-200. ISBN 978-80-7552-429-4.

ADAMUSOVÁ, Zuzana, ADAMEC, Martin. Rozestavěná, ale stále nedostavěná stavba. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. XXIX, č. 23-24, s. 842-845. ISSN 1210-6410.

ADAMEC, Martin, HAJLICH, Oldřich. Vystoupení DJs žánrů techno a house jako umělecký výkon. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. XXIX, č. 11, s. 408-411. ISSN 1210-6410.

ADAMEC, Martin, NOVOTNÁ, Kristýna. Stížnost vůči kolektivnímu správci dle § 101g AutZ v podmínkách a úpravě INTERGRAM. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, roč. XXVIII, č. 22, s. 769-776. ISSN 1210-6410.

ADAMEC, Martin. K pojmu moderátor: lingvistické a mediálně-historické aspekty. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2019, roč. CII, č. 5, s. 306-319. ISSN 0027-8203.

ADAMEC, Martin. Opětovné spáchání trestného činu výtržnictví – otázka (ne)zbytnosti kvalifikované skutkové podstaty dle § 358 odst. 2 písm. a) TrZ. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2019, roč. XVIII, č. 9, s. 189-192. ISSN 1213-5313.

ADAMEC, Martin. Stížnost podle zákona o zdravotních službách – vybrané aspekty. Revizní a posudkové lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. XXII, č. 1-2, s. 31-38. ISSN 1214-3170.

ADAMEC, Martin. Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2019, roč. XXVII, č. 5, s. 159-166. ISSN 1210-6410.

ADAMEC, Martin. Kázeňské trestání odsouzených: Spravedlnost se nemůže zastavit před branami věznice. Acta Iuridica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. XIII, č. 1, s. 54-68. ISSN 1801-0288.

ADAMEC, Martin. Kázeňské trestání odsouzených ve světle Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, roč. XVI, č. 4, s. 27-31. ISSN 1214-3758.

ADAMEC, Martin. Disciplinární delikty poslanců a senátorů a řízení o nich. In: KUDRNA, Jan (ed.). Ústava v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, s. 123-134. ISBN 978-80-7676-587-0.

ADAMEC, Martin. K problematice spáchání přečinu výtržnictví v prostředí elektronických a digitálních médií. In: GŘIVNA, Tomáš, RICHTER, Martin, ŠIMÁNOVÁ, Hana (eds.). Vliv nových technologií na trestní právo. Praha: Auditorium, 2022, s. 360-383. ISBN 978-80-87284-95-7.

ADAMEC, Martin. Omezení práva na obhajobu České televize a Českého rozhlasu ve světle jejich kodexů. In: GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana (eds.). Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 321-343. ISBN 978-80-7380-885-3.

ADAMEC, Martin. Přihlédnutí k poměrům pachatele jako jedna z podmínek pro stanovení druhu trestu a jeho výměry. In: GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana (eds.). Ukládání trestů a jejich výkon. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, s. 262-278. ISBN 978-80-7380-833-4.

ADAMEC, Martin. Automaticky generované upozornění na nečinnost v návrhu nového stavebního zákona. In: SZAKÁCS, Andrea, HLINKA, Tibor (eds.). Inovácie v administratívnom konaní: Zrýchľovanie – elektronizácia – participácia: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 84-89. ISBN 978-80-7160-564-5.

ADAMEC, Martin. Nečinnost v řízení dle stavebního zákona. In: STAŠA, Josef, RAJCHL, Jiří (eds.). Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018, s. 138-149. ISBN 978-80-87975-85-5.

ADAMEC, Martin. Veřejný ochránce práv v systému prostředků ochrany před nečinností správních orgánů. In: MASLEN, Michal, MASÁROVÁ, Ľubica (eds.). Legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a zneužívanie práv v aplikačnej praxi v právnom štáte: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právny štát – medzi vedou a umením“, ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. − 21. septembra 2018. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018, s. 6-26. ISBN 978-80-8168-984-0.

ADAMEC, Martin. Nečinnost prezidenta republiky ve světle aktuální judikatury. In: ANDRAŠKO, Jozef, HAMUĽÁK, Juraj, SENKOVÁ Silvia (eds.). Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, s. 8-22. ISBN 978-80-7160-480-8.

ADAMEC, Martin. Zákonné sjednocení podmínek pro optometristy ve Švýcarsku. Česká oční optika. Praha: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2020, roč. XXIII, č. 3, s. 38-39. ISSN 1211-233X.

ADAMEC, Martin. Prohlídka věznice jako součást diskuse o trestní odpovědnosti. In: Advokáti do škol. Doprovodná publikace pro advokáty zapojené do projektu České advokátní komory. Praha: Česká advokátní komora, 2020, s. 46. ISBN 978-80-906571-2-0.

ADAMEC, Martin. K problematice nečinnosti školy nebo školského zařízení. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, roč. XVI, č. 3, s. 47-48. ISSN 1214-8679.

ADAMEC, Martin. Vězni a vzdělání. Mensa. Praha: Mensa International – Mensa České republiky, 2017, roč. XXV, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-8877.

ADAMEC, Martin. Rozvrh práce jako vnitřní předpis sui generis. Epravo.cz Magazine. Praha: Epravo.cz, 2016, roč. X, č. 4, s. 130-135. ISSN 1802-1492.

BURDA, Daniel, ADAMEC, Martin. SIPE XVI Congress: New Public Tasks in Times of Tension Faculty of law, University of Lisbon. Lisbon, 22 to 24 June 2023. The Lawyer Quarterly. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, 2023, roč. XIII, č. 4, s. 442-444. ISSN 1805-840X.

ADAMEC, Martin. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. Pavel Borčevský. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023, roč. XXVII, č. 3, s. 66-67. ISSN 1211-2860.

ADAMEC, Martin. Jakub Handrlica: Úvod do mezinárodního práva správního. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2023, roč. LIII, č. 9, s. 56-57. ISSN 1210-6348.

ADAMEC, Martin. Srstka Jiří. Autorské právo v divadle. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2022, 141 s. Právník. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, 2023, roč. CLXII, č. 2, s. 177-183. ISSN 0231-6625.

ADAMEC, Martin. Jindřiška Syllová, Martin Kavěna, Eva Tetourová, Jan Němec a kolektiv: Jednací řád Poslanecké sněmovny. Komentář. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, roč. LII, č. 4, s. 66. ISSN 1210-6348.

ADAMEC, Martin. Alena Tibitanzlová: Odklony v trestním řízení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, roč. XLIX, č. 12, s. 69. ISSN 1210-6348.

Správne právo bez hraníc [konference]. Veľka Tŕňa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 19.–20. 10. 2023, příspěvek: Vliv unijního práva na veřejnou službu v oblasti televizního vysílání.

Právní aspekty dabingu [seminář]. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2. 6. 2023, příspěvek: Dabing jako veřejná služba v oblasti televizního vysílání.

Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení [konference]. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 23. 3. 2023, příspěvek: Řízení o udělení milosti (vybrané procesní aspekty).

Ústava České republiky v reflexi tří desetiletí [konference]. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 21.–22. 9. 2022, příspěvek: Disciplinární delikty poslanců a senátorů a řízení o nich.

Vliv nových technologií na trestní právo [konference]. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 24. 3. 2022, příspěvek: K problematice spáchání přečinu výtržnictví v prostředí elektronických a digitálních médií.

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed [konference]. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta a Unie obhájců ČR, 23. 9. 2021, příspěvek: Omezení práva na obhajobu České televize a Českého rozhlasu ve světle jejich kodexů.

Ukládání trestů a jejich výkon [konference]. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta a Unie obhájců ČR, 4. 6. 2020, příspěvek: Přihlédnutí k poměrům pachatele jako jedna z podmínek pro stanovení druhu trestu a jeho výměry.

Bratislavské právnické fórum 2020 [konference]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 6.–7. 2. 2020, příspěvek: Automaticky generované upozornění na nečinnost v návrhu nového stavebního zákona.

Sondy do stavebního práva [konference]. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 4.–5. 10. 2018, příspěvek: Nečinnost v řízení dle stavebního zákona.

Trnavské právnické dni 2018 [kongres]. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 20.–21. 9. 2018, příspěvek: Veřejný ochránce práv v systému prostředků ochrany před nečinností správních orgánů.

Bratislavské právnické fórum 2018 [konference]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 22.–23. 2. 2018, příspěvek: Nečinnost prezidenta republiky ve světle aktuální judikatury.

Olomoucké právnické dny 2017 [konference]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 18.–19. 5. 2017, příspěvek: Kázeňské trestání odsouzených.

Člen řešitelského týmu specifického vysokoškolského výzkumu (SVV č. 260358): Kritická analýza pramenů práva se zřetelem na problémy jejich interpretace a retroaktivitu (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017-2019).

Právní služby

Ve své advokátní praxi se specializuji zejména na trestní, správní a mediální právo. Právní služby poskytuji i ve vybraných oblastech ostatních právních oborů.

Trestní právo

 • komplexní právní služby ve všech fázích trestního řízení
 • obhajoba fyzických osob
 • obhajoba právnických osob
 • tvorba compliance systémů
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • poskytování právní pomoci při podání vysvětlení
 • zastupování odsouzeného ve vykonávacím řízení
 • zastupování obětí trestných činů
 • zastupování zúčastněné osoby v trestním řízení

Správní právo

 • zastupování fyzických osob v řízení před správními orgány
 • zastupování právnických osob v řízení před správními orgány
 • zastupování účastníků řízení ve věcech správního soudnictví
 • zastupování obviněného v řízení o přestupku
 • zastupování poškozeného v řízení o přestupku
 • zastupování v disciplinárním řízení
 • právní konzultace a analýzy ve věcech samosprávy
 • právní konzultace a analýzy ve věcech policejního práva

Ústavní právo

 • vypracování ústavní stížnosti
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem
 • právní konzultace a zastupování při podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva

Autorské právo

 • zastupování výkonných umělců (zejména herců a dabérů) ve věcech autorskoprávní ochrany
 • zastupování výkonných umělců při jednání a ve sporech s kolektivními správci
 • právní konzultace, analýzy a zastupování ve věcech licencí

Mediální právo

 • příprava smluvní dokumentace pro mediální projekty (koprodukční, distribuční a licenční smlouvy)
 • právní konzultace a analýzy ve věcech rozhlasového a televizního vysílání
 • právní konzultace a analýzy ve věcech tiskového práva

Občanské právo

 • zastupování a právní konzultace při zásahu do práva na ochranu osobnosti
 • příprava smluvní dokumentace
 • zastupování v řízení před soudy
 • zastupování při mimosoudním řešení sporů
 • zastupování při vymáhání pohledávek či řešení dluhů

Spolupráce

Unie dabérů České republiky, z. s.

HIGH Production s.r.o.

Spolupráce v oblasti výroby audiálních a audiovizuálních děl.

EZ finance s.r.o.

Spolupráce v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence.

CABD s.r.o.

Spolupráce v oblasti legislativního monitoringu, který tato společnost provádí ve vztahu ke konkrétní problematice s následnou analýzou aplikace nové právní úpravy z pohledu klienta.

doc. Mgr. Ivana Vostárková

Doc. Mgr. Ivana Vostárková je mojí osobní hlasovou koučkou a spolupracuji s ní ve všech oblastech týkajících se práce s hlasem a hlasového projevu.

Karel Frýd

Spolupráce v oblasti sportovního poradenství a sportovního managementu.

Odměna

Základním právním předpisem upravujícím odměnu advokáta za poskytování právních služeb je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif), která rozlišuje odměnu jako smluvní nebo mimosmluvní.

Z mé strany i ze strany klientů je zpravidla upřednostňována smluvní odměna, která je vždy s každým klientem sjednána individuálně a její výše se odvíjí od konkrétních specifik dané věci. Smluvní odměnu preferuji dle počtu hodin poskytnutých právních služeb.

V některých případech lze sjednat i tzv. paušální odměnu (za celou věc, za určité časové období), příp. tzv. podílovou odměnu.

 

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem
Pokud mezi advokátem (poskytovatelem právních služeb) a klientem (spotřebitelem) vznikne spor a nedojde-li k jeho řešení oboustrannou dohodou, je pro takové případy zprostředkovatelem jednání mezi oběma stranami Česká advokátní komora. Podrobněji v tomto odkazu.

Kontakt

JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D., LL.M., advokát

Adresa: Chodská 1132/19, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Email: [email protected]

Telefon: + 420 725 037 294

 

 

Evidenční číslo ČAK: 18971

IČO: 08345872

ID datové schránky: y7ncb4j

 

Created by

Informace k použití cookies

Používáme soubory cookie Google Analytics (_ga, _gid a _gat) k měření chování návštěvníků webu s expirací 1 minuta, 24 hodin a 2 roky.